Εργαλείο απομακρυσμένης βοήθειας
DATACUBE | IT SOLUTIONS
 

Web Statistics

Η εφαρμογές Web Report & Statistics παρέχουν τη δυνατότητα προβολής όλων των διαθέσιμων εκτυπώσεων της κεντρικής μηχανογράφησης. Με τις εφαρμογές αυτές έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της επιχείρησής σας, σε μορφή report.

Με χρήση οποιουδήποτε browser και μέσα από ένα ασφαλές, αξιόπιστο και απολύτως ελεγχόμενο περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις εκτυπώσεις που έχουν δικαίωμα και να αξιοποιήσουν στοιχεία και πληροφορίες που χρειάζονται σε εργασίες εκτός γραφείου.

Η DataCube ειδικεύεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον WEB, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως: JAVA, ASP, PHP.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ανάπτυξη εφαρμογών, που έχουν σαν στόχο την παρακολούθηση των στατιστικών. Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής αυτής δίνεται η δυνατότητα στη Διεύθυνση της εταιρείας και στους Υπευθύνους των Τμημάτων να παρακολουθούν με ακρίβεια την πορεία του μεγαλύτερου τμήματος της μηχανογραφισης της εταιρείας.

 

Ορισμένες λειτουργίες είναι:

Έσοδα:Μικτό κέρδος, Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Έσοδα από Υπηρεσίες, Λοιπά Έσοδα, Κέρδη από Πώληση Παγίων

Έξοδα:Αγορές, Υπηρεσίες, Μισθοδοσία, Λοιπές Δαπάνες (πλην Μισθοδοσίας), Αποσβέσεις Παγίων, Ζημιές από Πώληση Παγίων

Απαιτήσεις: Υπόλοιπα Πελατών, Υπόλοιπα Χρεωστών, Αξιόγραφα Εισπρακτέα

Υποχρεώσεις: Υπόλοιπα Προμηθευτών, Υπόλοιπα Πιστωτών, Αξιόγραφα Πληρωτέα, Δάνεια Μεσοπρόθεσμα, Δάνεια Μακροπρόθεσμα

Ταμείο: Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Λογαριασμοί Καταθέσεων Όψεως, Λογαριασμοί Καταθέσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εγγυήσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εκχώρησης Τιμολογίων.

Για την Εταιρεια

Η εταιρεία μας είναι κοντά σας για να σας παρέχει oλοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής , οργάνωσης & αυτοματισμού γραφείου. Οραματιζόμαστε και στοχεύουμε  στην παροχή υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένης Υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού σας... Περισσότερα

Newsletter

Δηλώστε τώρα το e-mail σας και λάβετε τις ενημερώσεις μας.
Scroll to top