Πολιτική Απορρήτου

General Data Protection Regulation – GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει αναλυτικά τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό αυτών.
Και οι δύο έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίον ενέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν.

 

Τι είναι προσωπικά δεδομένα

 

 • Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να ταυτοποιήσει ένα άτομο.
 • Όνομα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, τόπος κατοικίας, φυλετική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία κ.λ.π.
 • Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δύναται να ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. το όνομα μόνο του. Σε συνδυασμό, όμως, με το επάγγελμα θεωρείται).
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία σχηματίζουν την προσωπικότητα ενός ατόμου (συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις, ιστορικό υγείας).

Έχει ψηφιστεί από τον Απρίλιο του 2016 και εφαρμόζεται αυστηρά από 25 Μαΐου 2018

 

Τι αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων περιγράφεται ως κάθε πράξη και ακολουθία πράξεων που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τη χρήση μέσων αυτοματοποιημένων ή μη. Τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν τη συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση και καταχώρηση, μεταβολή, χρήση, ανάκτηση, καθώς και τη διάδοση και διαβίβαση σε τρίτα και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τη συσχέτιση και το συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

Πολιτική Απορρήτου DATACUBE

Η “DATACUBE” ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. διαβεβαιώνει ότι από 25 Μαΐου 2018:

 

 • δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα προς δικό της όφελος και για δικό της συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε προωθητικές ενέργειες, της πώλησής/πρόσβασης τους σε τρίτους και οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής εκμετάλλευσης των Προσωπικών Δεδομένων.
 • διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι συνεργάτες, υπάλληλοι και υπεργολάβοι της, δεν επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα και δεσμεύονται μέσω συμβατικής ρήτρας να τηρούν την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων.
 • λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εύλογα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι εγκατεστημένος εκτός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπεργολάβου.
 • προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται για τις Υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή δεν είναι απολύτως ασφαλές.
 • Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η DATACUBE δεσμεύεται εντός 24 ωρών από τη γνώση της παραβίασης των Δεδομένων να ενημερώσει την εποπτεύουσα αρχή και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και αρωγή, που είναι δυνατό να παρασχεθούν, σχετικά με τη φύση της παραβίασης, τα Δεδομένα που επηρεάστηκαν, τα μέτρα που είναι δυνατό να παρθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των πιθανών συνεπειών, καθώς επίσης και συνεργάζεται για κάθε τυχόν περαιτέρω διαδικασία που θα απαιτηθεί.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ και για ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ:

Σαν προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούμε σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, αν απαιτείται:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι πελάτες ιδιώτες ή επαφές σε πελάτες: το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, στοιχεία διεύθυνσης, email και ότι άλλο απαιτείται για να κάνουμε νόμιμα την εργασία μας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, όπως επικοινωνία με τους πελάτες (τηλεφωνικά, με sms, με fax, email ή ταχυδρομικά), για έκδοση των απαραίτητων παραστατικών και χρήση των στοιχείων τους για ότι αφορά την νομοθεσία.
β. Για τους εργαζόμενους ή υποψήφιους εργαζόμενους (βιογραφικά) καθώς και για τους εξωτερικούς συνεργάτες, χρησιμοποιούμε ότι στα φυσικά πρόσωπα, συν όπου απαιτείται επιπλέον πληροφορίες απαραίτητες από την νομοθεσία όπως σπουδές, χρονολογίες γέννησης, ασθένειες, άδειες, οικογενειακή κατάσταση, κλπ. , για την έκδοση μισθοδοσίας και την επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων, εκτός στα νόμιμα παραστατικά ή ενεργειών για την νόμιμη και ομαλή λειτουργία και συνεργασία με την εταιρεία (πχ ποιος θα παραλάβει εμπορεύματα ή μισθοδοσία προσωπικού), γίνεται και για επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις όπως ευχές για ονομαστικές εορτές και ενημέρωση για λύσεις μας ή θέματα της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος των δραστηριοτήτων μας (πχ. αλλαγές σε νομοθεσία που επηρεάζουν την μηχανογράφηση, πιθανές εξελίξεις του κλάδου, κλπ.).

 

Δεν τηρούμε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο.

“Ευαίσθητα Δεδομένα” είναι Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με ευαίσθητες πτυχές όπως: Φυλετική ή εθνική καταγωγή, Πολιτικές απόψεις, Θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, Υγεία ή ιατρική κατάσταση, Ποινικό Μητρώο, Συνδικαλιστική δράση, Σεξουαλικός προσανατολισμός

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Δεν συλλέγουμε Προσωπικά σας Δεδομένα όταν δραστηριοποιήστε τον ιστότοπό μας μέσω της χρήσης cookies.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των links του ιστότοπου, πρέπει να είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή και να μας δίνετε την συγκατάθεσή σας να τα αποθηκεύσουμε ή να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα πάντα με την προηγουμένη πολιτική.

 

ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικείτε, εργάζεστε ή έλαβε χώρα η επικαλούμενη παράβαση), εάν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει υποστεί επεξεργασία με τέτοιο τρόπο που παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων υπ’ αριθμόν 679 /2016

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.

Να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση gdpr@datacube.gr

Να μας καλέσετε στο +30 2610361102

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ.

Η εταιρεία μας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, όπως:

 

 • Ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, με τακτά σεμινάρια.
 • Συμβάσεις με σχετικούς όρους για την αποδοχή χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους αλλά και την ασφάλεια των πληροφοριών, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών και την ξεκάθαρη υποχρέωση τους να στηρίζουν την πολιτική της εταιρείας σε αυτό το θέμα.
 • Ενημέρωση σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσα από το web site της εταιρείας και παραπομπή των επισκεπτών προς σε αυτή.
 • Δέσμευση της διοίκησης ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (αλλά και γενικότερα των πληροφοριακών συστημάτων) είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας και θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ελέγχους και διορθωτικές ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την χρηστή διαχείριση των δεδομένων, την πιθανότητα διαρροής ή απώλειας και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων όπως προκύπτουν από τους κανονισμούς και το έννομο συμφέρον της DATACUBE.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υποστεί τροποποίηση βάσει νομοθεσίας και εταιρικής πολιτικής. Παροτρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την πολιτική απορρήτου για τυχόν ενημερώσεις. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στη διεύθυνση www.datacube.gr με ημερομηνία ανανέωσης.

 

Ημερομηνία ανανέωσης Πολιτικής Απορρήτου:

 

10 Ιανουαρίου 2020

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της DataCube